BROTTMÅL LUND

LEDAMOT AV SVERIGES ADVOKATSAMFUND SEDAN 1994

Brottmål

Advokatbolaget Claes Blåe i Lund har under många år agerat i brottmål i Lund med offentligt försvar. Brottmål med offentliga försvar innebär att på bästa sätt tillvarata klientens intressen mot det åklagaren påstår och att på optimalt sätt biträda klienten under förundersökningen.

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Målsägandebiträde innebär att på bästa sätt tillvarata brottsoffrets intresse samt att föra klientens talan rörande skadestånd som kan omfatta kränkning, sveda och värk, lyte och men samt psykiskt lidande. Ofta innebär ett målsägandebiträde att stötta brottsoffret under hela förundersökningen och förklara processen inför domstol eftersom handläggningen inför rätta är okänd för de flesta.

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN

En särskild företrädare för barn tillvaratar brottsoffrets intressen när offret är ett barn och för barnets talan rörande skadestånd som kan omfatta kränkning, sveda och värk, lyte och men samt psykiskt lidande. Ofta försöker en särskild företrädare för barn att begränsa kontakterna med barnet så mycket som möjligt och förhör med barnet sker genom videoupptagning som sedan spelas upp under förhandlingen i domstol.

Skadestånd

I många ärenden förekommer att någon begär skadestånd av annan part. Det kan gälla en personskada eller en sakskada. En huvudregel i rätten till skadestånd är att den skadelidande varken skall försättas i en bättre eller sämre ekonomisk situation jämfört med en situation där skadan inte inträffat alls. Skadeståndsbeloppen är i ett internationellt perspektiv låga i Sverige.